منتشرشده در ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 64 CR2
 • نسخه: 64 CR2
 • حجم: 56.5 MB
منتشرشده در ۸ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.4
 • نسخه: Xcode 11.4
 • حجم: 8.3 GB
منتشرشده در ۱۶ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Power Manager 5.4.5
 • نسخه: 5.4.5
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Multitouch 1.16.13
 • نسخه: 1.16.13
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Downcast 2.9.44
 • نسخه: 2.9.44
 • حجم: 29 MB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iA Writer 5.4.4
 • نسخه: 5.4.4
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Umbrella 1.1.1
 • نسخه: 1.1.1
 • حجم: 10 MB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Downie 4.0.1
 • نسخه: 4.0.1
 • حجم: 45 MB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.7.4
 • نسخه: 3.7.4
 • حجم: 5.8 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.5.5
 • نسخه: 1.5.5
 • حجم: 197 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adguard 2.4.3
 • نسخه: 2.4.3
 • حجم: 72 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: QLab Pro 4.6.1
 • نسخه: 4.6.1
 • حجم: 15 MB