منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe InDesign 2021 16.0.1
 • نسخه: 2021 16.0.1
 • حجم: 1.2 GB
منتشرشده در ۱۳ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Trackpad++ 3.6
 • نسخه: 3.6
 • حجم: 15 MB
منتشرشده در ۱۳ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: ffWorks 1.7.0
 • نسخه: 1.7.0
 • حجم: 36 MB
منتشرشده در ۱۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Downie 4.1.13
 • نسخه: 4.1.13
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Feeder 4.0.5
 • نسخه: 4.0.5
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۱۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: RAW Converter 2.6.1
 • نسخه: 2.6.1
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۱۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Unite 4.0.1
 • نسخه: 4.0.1
 • حجم: 18 MB
منتشرشده در ۴ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.9.2
 • نسخه: 3.9.2
 • حجم: 5.8 MB
منتشرشده در ۴ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office Standard 2019 16.44.0
 • نسخه: 16.44.0
 • حجم: 1.7 GB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: TG Pro 2.54
 • نسخه: 2.54
 • حجم: 14 MB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 20.013.20074
 • نسخه: 20.013.20074
 • حجم: 690 MB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 35.2.12
 • نسخه: 35.2.12
 • حجم: 605 MB