منتشرشده در ۱۲ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.2.1
 • نسخه: 11.2.1
 • حجم: 12.5 GB
منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 v7.4.21047
 • نسخه: 7 v7.4.21047
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.2
 • نسخه: 22.2
 • حجم: 3.41 GB
منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.6
 • نسخه: 70.6
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.5 Beta 2
 • نسخه: 12.5 Beta 2
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲۸ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Parallels Desktop Business Edition 16.1.2
 • نسخه: 16.1.2
 • حجم: 270 MB
منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: NeoOffice 2017.25
 • نسخه: 2017.25
 • حجم: 260 MB
منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xliff Editor 2.9.3
 • نسخه: 2.9.3
 • حجم: 8 MB
منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wirecast Pro 14.1.1
 • نسخه: 14.1.1
 • حجم: 200 MB
منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sublime Text 4 build 4098
 • نسخه: 4098
 • حجم: 32 MB
منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Reeder 5.0.5
 • نسخه: 5.0.5
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۲۱ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 v7.3.21026.1
 • نسخه: 7.1.20343
 • حجم: 413 MB