منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD 36.2.32
 • نسخه: 36.2.32
 • حجم: 608 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: PCalc 4.8.1
 • نسخه: 4.8.1
 • حجم: 37 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: AnyTrans for iOS 8.8.1.202101
 • نسخه: 8.8.1.202101
 • حجم: 132 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Alfred 4 Powerpack 4.3.2
 • نسخه: 4.3.2
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Transmission 3.00+ 090a4b5ff8
 • نسخه: 3.00+ 090a4b5ff8
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Multitouch 1.23
 • نسخه: 1.23
 • حجم: 18 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wondershare Filmora X 10.1.9.18
 • نسخه: 10.1.9.18
 • حجم: 280 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Viscosity 1.9.1
 • نسخه: 1.9.1
 • حجم: 15 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.4
 • نسخه: 70.4
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 2.0.5
 • نسخه: 2.0.5
 • حجم: 233 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Downie 4.1.16
 • نسخه: 4.1.16
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Unite 4.0.4
 • نسخه: 4.0.4
 • حجم: 18 MB