منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Airmail 4.0
 • نسخه: 4.0
 • حجم: 60.2 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Grids 6.0.2
 • نسخه: 6.0.2
 • حجم: 38 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ProFind 1.7.2
 • نسخه: 1.7.2
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Display Maestro 3.0.5
 • نسخه: 3.0.5
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Back-in-time 5.1.1
 • نسخه: 5.1.1
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Gemini 2.6.0
 • نسخه: 2.6.0
 • حجم: 42 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExpanDrive 7.4.11
 • نسخه: 7.4.11
 • حجم: 107 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Tidy Up 5.3.4
 • نسخه: 5.3.4
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: OmniFocus Pro 3.5.1
 • نسخه: 3.5.1
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS for Mac 15.5.100
 • نسخه: 15.5.100
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۱۷ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Elmedia Player Pro 7.9
 • نسخه: 7.9
 • حجم: 59 MB
منتشرشده در ۱۷ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.4 beta 1
 • نسخه: 11.4 beta 1
 • حجم: 7.8 GB