منتشرشده در ۱۵ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MacPilot 11.0.3
 • نسخه: 11.0.3
 • حجم: 43 MB
منتشرشده در ۱۵ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Default Folder X 5.4
 • نسخه: 5.4
 • حجم: 12 MB
منتشرشده در ۱۵ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Display Maestro 3.0.1
 • نسخه: 3.0.1
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۱۵ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VueScan Pro 9.7.02
 • نسخه: 9.7.02
 • حجم: 10 MB
منتشرشده در ۱۵ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iStat Menus 6.40
 • نسخه: 6.40
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۱۳ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS for Mac 15.5.62
 • نسخه: 15.5.62
 • حجم: 34.7 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: OmmWriter 1.58
 • نسخه: 1.58
 • حجم: 176 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DMG Canvas 3.0.2
 • نسخه: 3.0.2
 • حجم: 10.2MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.9
 • نسخه: 2.2.9
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Coda 2.7.4
 • نسخه: 2.7.4
 • حجم: 54.3 MB
منتشرشده در ۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11
 • نسخه: 11 (11A420a)
 • حجم: 7.6 GB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Reeder 4.1.3
 • نسخه: 4.1.3
 • حجم: 12.05 MB