منتشرشده در ۳ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pastebot 2.2
 • نسخه: 2.2
 • حجم: 13.31 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: File Cabinet Pro 7.2.0
 • نسخه: 7.2.0
 • حجم: 14.2 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.6
 • نسخه: 2.2.6
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.3
 • نسخه: 3.1.3
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Luminar Flex 1.1.0
 • نسخه: 1.1.0
 • حجم: 238.83 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DMG Canvas 2.4.4
 • نسخه: 2.4.4
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: WhatsApp 0.3.4375
 • نسخه: 0.3.4375
 • حجم: 108.6 MB
منتشرشده در ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VLC Media Player 3.0.8
 • نسخه: 3.0.8
 • حجم: 48 MB
منتشرشده در ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Progressive Downloader 4.5.4
 • نسخه: 4.5.4
 • حجم: 10.66 MB
منتشرشده در ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Red Giant PluralEyes 4.1.6
 • نسخه: 4.1.6
 • حجم: 226.4 MB
منتشرشده در ۲۸ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Android File Transfer 1.0.12
 • نسخه: 1.0.12
 • حجم: 3.7 MB
منتشرشده در ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: CleanMyMac X 4.4.6
 • نسخه: 4.4.6
 • حجم: 51.7 MB