منتشرشده در ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BetterZip 4.2.4 CR2
 • نسخه: 4.2.4
 • حجم: 15.3 MB
منتشرشده در ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 57.1
 • نسخه: 56.3
 • حجم: 54.30 MB
منتشرشده در ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Folx Pro 5.10
 • نسخه: 5.10
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۲۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.2
 • نسخه: 13.1.2
 • حجم: 1.86 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.5
 • نسخه: 2.2.5
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2019 v16.1.2
 • نسخه: 16.1.2
 • حجم: 2.13 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2019 v8.4
 • نسخه: 8.4
 • حجم: 1.35 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.6
 • نسخه: 20.0.6
 • حجم: 1.76 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 12.6.6
 • نسخه: 12.6.6
 • حجم: 21.08 MB
منتشرشده در ۱۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paste 2.4.4
 • نسخه: 2.4.4
 • حجم: 17.1 MB
منتشرشده در ۱۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.1.1 Build 14328561
 • نسخه: 11.1.1 Build 14328561
 • حجم: 492.64 MB
منتشرشده در ۱۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.2
 • نسخه: 3.1.2
 • حجم: 9.27 MB