منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Alfred 4.0.9
 • نسخه: 4.0.9
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: 2Do 2.6.15
 • نسخه: 2.6.15
 • حجم: 48 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: OmniFocus Pro 3.6
 • نسخه: 3.6
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.23.20055
 • نسخه: 6.23.20055
 • حجم: 384 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: DxO PhotoLab 3 ELITE Edition 3.2.0.50
 • نسخه: 366 3.2.0.50
 • حجم: 366 MB
منتشرشده در ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 64 CR2
 • نسخه: 64 CR2
 • حجم: 56.5 MB
منتشرشده در ۸ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.4
 • نسخه: Xcode 11.4
 • حجم: 8.3 GB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iA Writer 5.4.4
 • نسخه: 5.4.4
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Downie 4.0.1
 • نسخه: 4.0.1
 • حجم: 45 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExactScan Pro 20.2.3
 • نسخه: 20.2.3
 • حجم: 16 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 63.1
 • نسخه: 63.1
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Airmail 4.0
 • نسخه: 4.0
 • حجم: 60.2 MB