منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2019 16.41
 • نسخه: 16.41
 • حجم: 1.5 GB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Downie 4.1.5
 • نسخه: 4.1.5
 • حجم: 45 MB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 12.0.0
 • نسخه: 12.0.0
 • حجم: 610 MB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.2 Beta 1
 • نسخه: 12.2 Beta 1
 • حجم: 10.5 GB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 GM Seed
 • نسخه: 12A7209
 • حجم: 10.5 GB
منتشرشده در ۱۹ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Burn 2.7.10
 • نسخه: 2.7.10
 • حجم: 22 MB
منتشرشده در ۱۹ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Toast Titanium 17.4
 • نسخه: 17.4
 • حجم: 382 MB
منتشرشده در ۱۹ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Cisdem DVDBurner 4.2.0
 • نسخه: 4.2.0
 • حجم: 70 MB
منتشرشده در ۱۶ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Tuxera NTFS 2019
 • نسخه: 2019
 • حجم: 72 MB
منتشرشده در ۱۵ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 68.2
 • نسخه: 68.2
 • حجم: 56 MB
منتشرشده در ۱۵ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.7
 • نسخه: 11.7
 • حجم: 8.1 GB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 Beta 6
 • نسخه: 12A8189n - Beta 6
 • حجم: 10.3 GB