منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2019 for Mac VL 16.39
 • نسخه: 16.39
 • حجم: 1.45 GB
منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: 1Password 7.6
 • نسخه: 7.6
 • حجم: 59 MB
منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.6
 • نسخه: 11.6
 • حجم: 8.1 GB
منتشرشده در ۲۵ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 67.2
 • نسخه: 67
 • حجم: 60 MB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Geekbench 5.2.2
 • نسخه: 5.2.2
 • حجم: 120 MB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sublime Text 4 Build 4076 Dev
 • نسخه: 4076
 • حجم: 32 MB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.47
 • نسخه: 1.47
 • حجم: 85 MB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Numbers 10.1
 • نسخه: 10.1
 • حجم: 215 MB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Pages 10.1
 • نسخه: 10.1
 • حجم: 299 MB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Keynote 10.1
 • نسخه: 10.1
 • حجم: 435 MB
منتشرشده در ۲۰ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: CorelDRAW 2020 v22
 • نسخه: 22.1.0.517
 • حجم: 1.65 GB
منتشرشده در ۱۸ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 beta 2
 • نسخه: Build 12A6163b
 • حجم: 9.7 GB