منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.4
 • نسخه: 70.4
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Downie 4.1.16
 • نسخه: 4.1.16
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱۱ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Airmail 5.0.1
 • نسخه: 5.0.1
 • حجم: 58 MB
منتشرشده در ۸ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.4
 • نسخه: 12.4
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۵ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xclean 0.3.1
 • نسخه: 0.3.1
 • حجم: 4.6 MB
منتشرشده در ۲۹ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.4.11
 • نسخه: 4.4.11
 • حجم: 25 MB
منتشرشده در ۱۳ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Trackpad++ 3.6
 • نسخه: 3.6
 • حجم: 15 MB
منتشرشده در ۱۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Downie 4.1.13
 • نسخه: 4.1.13
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Feeder 4.0.5
 • نسخه: 4.0.5
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۴ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office Standard 2019 16.44.0
 • نسخه: 16.44.0
 • حجم: 1.7 GB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 20.013.20074
 • نسخه: 20.013.20074
 • حجم: 690 MB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.1.0
 • نسخه: 22.1.0
 • حجم: 3 GB