منتشرشده در ۳۰ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.3.1
 • نسخه: 11.3.1
 • حجم: 7.8 GB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: LUT Utility 1.44
 • نسخه: 1.44
 • حجم: 62.91 MB
منتشرشده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Alfred 4.0.8
 • نسخه: 4.0.8
 • حجم: 4 MB
منتشرشده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Fantastical 2.5.14
 • نسخه: 2.5.14
 • حجم: 18.29 MB
منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Cisdem Document Reader 5.0.0
 • نسخه: 5.0.0
 • حجم: 29 MB
منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: GrandTotal 6.0.6
 • نسخه: 6.0.6
 • حجم: 31 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.21
 • نسخه: 6.21
 • حجم: 389 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DaVinci Resolve Studio 16.1.2
 • نسخه: 16.1.2
 • حجم: 1.27 GB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Hands Off! 4.4.1 CR2
 • نسخه: 4.4.1 CR2
 • حجم: 10 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Geekbench 5.1.0
 • نسخه: 5.1.0
 • حجم: 120 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExactScan Pro 19.12.22
 • نسخه: 19.12.22
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iA Writer 5.4
 • نسخه: 5.4
 • حجم: 17 MB