منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.3
 • نسخه: 12.3
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Display Maid 3.0
 • نسخه: 3.0
 • حجم: 12 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.4.10
 • نسخه: 4.4.10
 • حجم: 25 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: NeoOffice 2017.23
 • نسخه: 2017.23
 • حجم: 260 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.52.1
 • نسخه: 1.52.1
 • حجم: 92 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.3
 • نسخه: 70.3
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۱ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro 10.6.1
 • نسخه: 10.6.1
 • حجم: 1.01 GB
منتشرشده در ۲۱ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Alfred 4 Powerpack 4.3
 • نسخه: 4.3
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۲۱ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: DXO PhotoLab 4 ELITE Edition 4.1.0.46
 • نسخه: 4.1.0.46
 • حجم: 341 MB
منتشرشده در ۲۱ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 v7.1.20343
 • نسخه: 7.1.20343
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۱۸ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Barcode 2.0.5
 • نسخه: 2.0.5
 • حجم: 23 MB
منتشرشده در ۱۸ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Elmedia Player PRO 7.17
 • نسخه: 7.17
 • حجم: 64 MB