منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 69.1
 • نسخه: 69.1
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱۵ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 68.2
 • نسخه: 68.2
 • حجم: 56 MB
منتشرشده در ۶ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 68.1
 • نسخه: 68.1
 • حجم: 56 MB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 68
 • نسخه: 68
 • حجم: 56 MB
منتشرشده در ۲۵ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 67.2
 • نسخه: 67
 • حجم: 60 MB
منتشرشده در ۱۲ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 67
 • نسخه: 67
 • حجم: 60 MB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 66.1
 • نسخه: 66.1
 • حجم: 57 MB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 65
 • نسخه: 65
 • حجم: 57 MB
منتشرشده در ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 64 CR2
 • نسخه: 64 CR2
 • حجم: 56.5 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 63.1
 • نسخه: 63.1
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 61.1
 • نسخه: 61.1
 • حجم: 59.9 MB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 61
 • نسخه: 61
 • حجم: 59.9 MB