منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.5 Beta 2
 • نسخه: 12.5 Beta 2
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sublime Text 4 build 4098
 • نسخه: 4098
 • حجم: 32 MB
منتشرشده در ۱۱ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MaciASL 1.5.9
 • نسخه: 1.5.9
 • حجم: 4 MB
منتشرشده در ۸ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.4
 • نسخه: 12.4
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲۹ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xojo 2.1
 • نسخه: 2.1
 • حجم: 880 MB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.3
 • نسخه: 12.3
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: OpenCore Configurator 2.19.1.0
 • نسخه: 2.19.1.0
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.52.1
 • نسخه: 1.52.1
 • حجم: 92 MB
منتشرشده در ۲۱ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Transmit 5.7.1
 • نسخه: 5.7.1
 • حجم: 71 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: PlistEdit Pro 1.9.2
 • نسخه: 1.9.2
 • حجم: 8 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Tower 6.1
 • نسخه: 6.1
 • حجم: 43 MB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.2
 • نسخه: 12.2
 • حجم: 10.7 GB