منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: UltraEdit 20.00.0.9
 • نسخه: 20.00.0.9
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MAMP & MAMP PRO 5.5
 • نسخه: 5.5
 • حجم: 375 MB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: UltraEdit 18.00.0.66
 • نسخه: 18.00.0.66
 • حجم: 49 MB
منتشرشده در ۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Dreamweaver 2020 v20
 • نسخه: 2020 v20
 • حجم: 820.73 MB
منتشرشده در ۱۶ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Transmit 5.6.1
 • نسخه: 5.6.1
 • حجم: 61.5 MB
منتشرشده در ۲۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate 2019.1.1
 • نسخه: 2019.1.1
 • حجم: 616 MB
منتشرشده در ۲۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.1
 • نسخه: 11.1
 • حجم: 7.6 GB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 13.0
 • نسخه: 13.0
 • حجم: 14 MB
منتشرشده در ۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11
 • نسخه: 11 (11A420a)
 • حجم: 7.6 GB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Navicat Premium 12.1.25
 • نسخه: 12.1.25
 • حجم: 149.67 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11 GM seed 2
 • نسخه: Xcode 11 GM Seed 2 11A420a
 • حجم: 7.67 GB
منتشرشده در ۲۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11 GM
 • نسخه: Xcode 11 GM
 • حجم: 7.67 GB