منتشرشده در ۲۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11 GM
 • نسخه: Xcode 11 GM
 • حجم: 7.67 GB
منتشرشده در ۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.37.1
 • نسخه: 1.37.1
 • حجم: 73.79 MB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 12.6.6
 • نسخه: 12.6.6
 • حجم: 21.08 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 10.3
 • نسخه: Xcode 10.3
 • حجم: 6.1 GB
منتشرشده در ۲۵ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Transmit 5.5.1
 • نسخه: 5.5.1
 • حجم: 61.5 MB
منتشرشده در ۲۴ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 10.2.1
 • نسخه: 10.2.1
 • حجم: 6.1 GB