منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.6
 • نسخه: 11.6
 • حجم: 8.1 GB
منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.6
 • نسخه: 10.15.6
 • حجم: 7.69 GB
منتشرشده در ۱۹ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.0 DP2
 • نسخه: 11.0 20A4300b
 • حجم: 9 GB
منتشرشده در ۱۸ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 beta 2
 • نسخه: Build 12A6163b
 • حجم: 9.7 GB
منتشرشده در ۱۰ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 beta 1
 • نسخه: Build 12A6159
 • حجم: 9.7 GB
منتشرشده در ۳ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.0 DP1
 • نسخه: 11.0 20A4299v
 • حجم: 9 GB
منتشرشده در ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.8.2
 • نسخه: 3.8.2
 • حجم: 5.8 MB
منتشرشده در ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.5.5
 • نسخه: 11.5.5
 • حجم: 585 MB
منتشرشده در ۱۰ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.5
 • نسخه: 10.15.5
 • حجم: 7.69 GB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: SSDReporter 1.5.5
 • نسخه: 1.5.5
 • حجم: 8 MB
منتشرشده در ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: TinkerTool System 6.88
 • نسخه: 6.88
 • حجم: 23 MB
منتشرشده در ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Tidy Up 5.3.6
 • نسخه: 5.3.6
 • حجم: 19 MB