منتشرشده در ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.8.2
 • نسخه: 3.8.2
 • حجم: 5.8 MB
منتشرشده در ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.5.5
 • نسخه: 11.5.5
 • حجم: 585 MB
منتشرشده در ۱۰ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.5
 • نسخه: 10.15.5
 • حجم: 7.69 GB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: SSDReporter 1.5.5
 • نسخه: 1.5.5
 • حجم: 8 MB
منتشرشده در ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: TinkerTool System 6.88
 • نسخه: 6.88
 • حجم: 23 MB
منتشرشده در ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Tidy Up 5.3.6
 • نسخه: 5.3.6
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Aerate Pro 2.0.1
 • نسخه: 2.0.1
 • حجم: 10.9 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Alfred 4.0.9
 • نسخه: 4.0.9
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: iMazing 2.11.2
 • نسخه: 2.11.2
 • حجم: 164 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Parallels Desktop for Mac Business Edition 15.1.3
 • نسخه: 15.1.3
 • حجم: 245 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.4
 • نسخه: 10.15.4
 • حجم: 7.69 GB
منتشرشده در ۸ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.4
 • نسخه: Xcode 11.4
 • حجم: 8.3 GB