منتشرشده در ۳۱ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Turbo Boost Switcher Pro 2.9.1
 • نسخه: 2.9.1
 • حجم: 3.4 MB
منتشرشده در ۳۱ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Parallels Desktop Business Edition 16.0.1
 • نسخه: 16.0.1
 • حجم: 268 MB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 12.0.0
 • نسخه: 12.0.0
 • حجم: 610 MB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.2 Beta 1
 • نسخه: 12.2 Beta 1
 • حجم: 10.5 GB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 GM Seed
 • نسخه: 12A7209
 • حجم: 10.5 GB
منتشرشده در ۱۹ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Burn 2.7.10
 • نسخه: 2.7.10
 • حجم: 22 MB
منتشرشده در ۱۹ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Toast Titanium 17.4
 • نسخه: 17.4
 • حجم: 382 MB
منتشرشده در ۱۹ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Cisdem DVDBurner 4.2.0
 • نسخه: 4.2.0
 • حجم: 70 MB
منتشرشده در ۱۶ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Tuxera NTFS 2019
 • نسخه: 2019
 • حجم: 72 MB
منتشرشده در ۱۵ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: iMazing 2.12.0
 • نسخه: 2.12.0
 • حجم: 164 MB
منتشرشده در ۱۵ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.0 DP6
 • نسخه: 11.0 20A5364e
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۱۵ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.7
 • نسخه: 11.7
 • حجم: 8.1 GB