منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Umbrella 1.1.1
 • نسخه: 1.1.1
 • حجم: 10 MB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.7.4
 • نسخه: 3.7.4
 • حجم: 5.8 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adguard 2.4.3
 • نسخه: 2.4.3
 • حجم: 72 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BiglyBT 2.2.0.2
 • نسخه: 2.2.0.2
 • حجم: 11 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ProFind 1.7.2
 • نسخه: 1.7.2
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Back-in-time 5.1.1
 • نسخه: 5.1.1
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExpanDrive 7.4.11
 • نسخه: 7.4.11
 • حجم: 107 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Tidy Up 5.3.4
 • نسخه: 5.3.4
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS for Mac 15.5.100
 • نسخه: 15.5.100
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۱۷ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.4 beta 1
 • نسخه: 11.4 beta 1
 • حجم: 7.8 GB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sensei 1.0.4
 • نسخه: 1.0.4
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Stellar Data Recovery Technician 9.0.0.5
 • نسخه: 9.0.0.5
 • حجم: 67 MB