منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Network Radar 2.8
 • نسخه: 2.8
 • حجم: 24 MB
منتشرشده در ۱۰ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AirParrot 2.7.3
 • نسخه: 2.7.3
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: One Switch 1.8.2
 • نسخه: 1.8.2
 • حجم: 10.4 MB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.5.1
 • نسخه: 11.5.1
 • حجم: 505.63 MB
منتشرشده در ۱۸ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Memory Clean 3 1.0.13
 • نسخه: 1.0.13
 • حجم: 10 MB
منتشرشده در ۱۸ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Battery Health 3 1.0.19
 • نسخه: 1.0.19
 • حجم: 12 MB
منتشرشده در ۷ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon extFS 11.3.27
 • نسخه: 11.3.27
 • حجم: 27 MB
منتشرشده در ۷ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Progressive Downloader 4.6
 • نسخه: 4.6
 • حجم: 10.66 MB
منتشرشده در ۷ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS for Mac 15.5.71
 • نسخه: 15.5.71
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.7.0
 • نسخه: 3.7.0
 • حجم: 5.8 MB
منتشرشده در ۲۳ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Vanilla Pro 1.2.2
 • نسخه: 1.2.2
 • حجم: 11 MB
منتشرشده در ۲۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.1
 • نسخه: 11.1
 • حجم: 7.6 GB