منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Monit 2.0.1
 • نسخه: 2.0.1
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExpanDrive 7.4.10
 • نسخه: 7.4.10
 • حجم: 107 MB
منتشرشده در ۹ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.3
 • نسخه: 10.15.3
 • حجم: 7.46 GB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: CrossOver 19.0.1
 • نسخه: 19.0.1
 • حجم: 228 MB
منتشرشده در ۳۰ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.3.1
 • نسخه: 11.3.1
 • حجم: 7.8 GB
منتشرشده در ۲۵ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Catalina Cache Cleaner 15.0
 • نسخه: 15.0
 • حجم: 46.8 MB
منتشرشده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Alfred 4.0.8
 • نسخه: 4.0.8
 • حجم: 4 MB
منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Multitouch 1.16.11
 • نسخه: 1.16.11
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Parallels Desktop for Mac Business Edition 15.1.2
 • نسخه: 15.1.2
 • حجم: 242 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: CrossOver 19.0.0.32195
 • نسخه: 19.0.0.32195
 • حجم: 232.7 MB
منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.2
 • نسخه: 10.15.2
 • حجم: 7.46 GB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS High Sierra 10.13.6
 • نسخه: 10.13.6
 • حجم: 4.94 GB