منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExpanDrive 7.4.11
 • نسخه: 7.4.11
 • حجم: 107 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Tidy Up 5.3.4
 • نسخه: 5.3.4
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS for Mac 15.5.100
 • نسخه: 15.5.100
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۱۷ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.4 beta 1
 • نسخه: 11.4 beta 1
 • حجم: 7.8 GB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sensei 1.0.4
 • نسخه: 1.0.4
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Stellar Data Recovery Technician 9.0.0.5
 • نسخه: 9.0.0.5
 • حجم: 67 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Disk Diet 5.4.9
 • نسخه: 5.4.9
 • حجم: 7 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Monit 2.0.1
 • نسخه: 2.0.1
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ExpanDrive 7.4.10
 • نسخه: 7.4.10
 • حجم: 107 MB
منتشرشده در ۹ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.3
 • نسخه: 10.15.3
 • حجم: 7.46 GB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: CrossOver 19.0.1
 • نسخه: 19.0.1
 • حجم: 228 MB
منتشرشده در ۳۰ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.3.1
 • نسخه: 11.3.1
 • حجم: 7.8 GB