منتشرشده در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Wirecast Pro 14.1.1
 • نسخه: 14.1.1
 • حجم: 200 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Transmission 3.00+ 090a4b5ff8
 • نسخه: 3.00+ 090a4b5ff8
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Viscosity 1.9.1
 • نسخه: 1.9.1
 • حجم: 15 MB
منتشرشده در ۵ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Silicon 1.0.3
 • نسخه: 1.0.3
 • حجم: 4.6 MB
منتشرشده در ۱۸ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Folx PRO 5.24
 • نسخه: 5.24
 • حجم: 38 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Tower 6.1
 • نسخه: 6.1
 • حجم: 43 MB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Apple Remote Desktop 3.9.4
 • نسخه: 3.9.4
 • حجم: 16 MB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adguard 2.5.1
 • نسخه: 2.5.1
 • حجم: 104 MB
منتشرشده در ۱۰ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Folx Pro 5.23
 • نسخه: 5.23
 • حجم: 38 MB
منتشرشده در ۲۸ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MAMP PRO 6.0.1
 • نسخه: 6.0.1
 • حجم: 460 MB
منتشرشده در ۲۵ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: 4K Video Downloader 4.13.2
 • نسخه: 4.13.2
 • حجم: 113 MB
منتشرشده در ۲۵ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Folx Pro 5.22
 • نسخه: 5.22
 • حجم: 38 MB