منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
  • نام اپلیکیشن: Apple Remote Desktop 3.9.3
  • نسخه: 3.9.3
  • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
  • نام اپلیکیشن: Transmission 2.94+
  • نسخه: 2.94+
  • حجم: 5 MB