منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 v7.4.21047
 • نسخه: 7 v7.4.21047
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۲۱ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 v7.3.21026.1
 • نسخه: 7.1.20343
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: PCalc 4.8.1
 • نسخه: 4.8.1
 • حجم: 37 MB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.52.1
 • نسخه: 1.52.1
 • حجم: 92 MB
منتشرشده در ۲۱ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 v7.1.20343
 • نسخه: 7.1.20343
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: PlistEdit Pro 1.9.2
 • نسخه: 1.9.2
 • حجم: 8 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Tower 6.1
 • نسخه: 6.1
 • حجم: 43 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 7.1.20322
 • نسخه: 7.1.20322
 • حجم: 417 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 12.1.0
 • نسخه: 12.1.0
 • حجم: 610 MB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: VirtualBox 6.1.16
 • نسخه: 6.1.16
 • حجم: 118 MB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 6.30.20288
 • نسخه: 6.30.20288
 • حجم: 388 MB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2019 16.41
 • نسخه: 16.41
 • حجم: 1.5 GB