منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Downcast 2.9.44
 • نسخه: 2.9.44
 • حجم: 29 MB
منتشرشده در ۱۷ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Elmedia Player Pro 7.9
 • نسخه: 7.9
 • حجم: 59 MB
منتشرشده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: IINA 1.0.5
 • نسخه: 1.0.5
 • حجم: 40 MB
منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.15
 • نسخه: 2.2.15
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.13
 • نسخه: 2.2.13
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۱۰ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AirParrot 2.7.3
 • نسخه: 2.7.3
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.9
 • نسخه: 2.2.9
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۱۷ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Boom 3D 1.3.1
 • نسخه: 1.3.1
 • حجم: 49 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.6
 • نسخه: 2.2.6
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VLC Media Player 3.0.8
 • نسخه: 3.0.8
 • حجم: 48 MB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.5
 • نسخه: 2.2.5
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۱۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Boom 3D 1.2.5
 • نسخه: 1.2.5
 • حجم: 43.6 MB