منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: VirtualBox 6.1.16
 • نسخه: 6.1.16
 • حجم: 118 MB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 69.1
 • نسخه: 69.1
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Elmedia Player Pro 7.15
 • نسخه: 7.15
 • حجم: 64 MB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: PhotoMill X 1.7.0
 • نسخه: 1.7.0
 • حجم: 48 MB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MacBooster 8.0.5
 • نسخه: 8.0.5
 • حجم: 36 MB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: TablePlus 3.10.0
 • نسخه: 3.10.0
 • حجم: 38 MB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Character Animator 2020 3.3.1
 • نسخه: 3.3.1
 • حجم: 1.01 GB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.1
 • نسخه: 12.1
 • حجم: 10.5 GB
منتشرشده در ۲۹ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Bartender 4.0.16b
 • نسخه: 4.0.16b
 • حجم: 8 MB
منتشرشده در ۲۹ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Geekbench 5.2.5
 • نسخه: 5.2.5
 • حجم: 120 MB
منتشرشده در ۲۹ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Gemini 2.6.10
 • نسخه: 2.6.10
 • حجم: 43 MB
منتشرشده در ۲۹ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Boom 2 1.6.11
 • نسخه: 1.6.11
 • حجم: 22 MB