منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.22
 • نسخه: 3.1.22
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: CleanMyMac X 4.6.3
 • نسخه: 4.6.3
 • حجم: 61 MB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 66.1
 • نسخه: 66.1
 • حجم: 57 MB
منتشرشده در ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro X 10.5.0
 • نسخه: 10.5.0
 • حجم: 998 MB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: SSDReporter 1.5.5
 • نسخه: 1.5.5
 • حجم: 8 MB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 65
 • نسخه: 65
 • حجم: 57 MB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Transmission 3.00+
 • نسخه: 3.00+
 • حجم: 5 MB
منتشرشده در ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: TinkerTool System 6.88
 • نسخه: 6.88
 • حجم: 23 MB
منتشرشده در ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Tidy Up 5.3.6
 • نسخه: 5.3.6
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Aerate Pro 2.0.1
 • نسخه: 2.0.1
 • حجم: 10.9 MB
منتشرشده در ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: DjVu Reader Pro 2.4.0
 • نسخه: 2.4.0
 • حجم: 27 MB
منتشرشده در ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Alfred 4.0.9
 • نسخه: 4.0.9
 • حجم: 6 MB