منتشرشده در ۱۲ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 67
 • نسخه: 67
 • حجم: 60 MB
منتشرشده در ۱۰ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 beta 1
 • نسخه: Build 12A6159
 • حجم: 9.7 GB
منتشرشده در ۲۶ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe CC Master Collection 2020
 • نسخه: 2020
 • حجم: 17.48 GB
منتشرشده در ۲۰ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Icons8 5.7.3
 • نسخه: 5.7.3
 • حجم: 172 MB
منتشرشده در ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Folx Pro 5.19
 • نسخه: 5.19
 • حجم: 35 MB
منتشرشده در ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.8.2
 • نسخه: 3.8.2
 • حجم: 5.8 MB
منتشرشده در ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.5.5
 • نسخه: 11.5.5
 • حجم: 585 MB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.22
 • نسخه: 3.1.22
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: CleanMyMac X 4.6.3
 • نسخه: 4.6.3
 • حجم: 61 MB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 66.1
 • نسخه: 66.1
 • حجم: 57 MB
منتشرشده در ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro X 10.5.0
 • نسخه: 10.5.0
 • حجم: 998 MB
منتشرشده در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: SSDReporter 1.5.5
 • نسخه: 1.5.5
 • حجم: 8 MB