منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 60
 • نسخه: 60
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۰ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Airmail 3.6.73
 • نسخه: 3.6.73
 • حجم: 61 MB
منتشرشده در ۱۹ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2020 5.0.5
 • نسخه: 5.0.5
 • حجم: 8 MB
منتشرشده در ۱۹ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: 1Password 7.4
 • نسخه: 7.4
 • حجم: 56 MB
منتشرشده در ۱۸ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Geekbench 5.0.4
 • نسخه: 5.0.4
 • حجم: 119.8 MB
منتشرشده در ۱۸ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: CopyClip 2.9.95
 • نسخه: 2.9.95
 • حجم: 8 MB
منتشرشده در ۱۸ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Memory Clean 3 1.0.13
 • نسخه: 1.0.13
 • حجم: 10 MB
منتشرشده در ۱۸ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Battery Health 3 1.0.19
 • نسخه: 1.0.19
 • حجم: 12 MB
منتشرشده در ۱۷ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Translate Tab 2.0.7
 • نسخه: 2.0.7
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۱۶ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Transmit 5.6.1
 • نسخه: 5.6.1
 • حجم: 61.5 MB
منتشرشده در ۹ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 5.0.0 CC2020
 • نسخه: 5.0.0
 • حجم: 11.3 MB
منتشرشده در ۹ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Hands Off! 4.4.0
 • نسخه: 4.4.0
 • حجم: 8 MB