منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: WiFiSpoof 3.4.5
 • نسخه: 3.4.5
 • حجم: 3.7 MB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Apple Remote Desktop 3.9.3
 • نسخه: 3.9.3
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Fantastical 2.5.11
 • نسخه: 2.5.11
 • حجم: 18.29 MB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Transmission 2.94+
 • نسخه: 2.94+
 • حجم: 5 MB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BetterZip 4.2.5
 • نسخه: 4.2.5
 • حجم: 14 MB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 13.0
 • نسخه: 13.0
 • حجم: 14 MB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Final Cut Pro 10.4.7
 • نسخه: 10.4.7
 • حجم: 3 GB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro X 10.4.7
 • نسخه: 10.4.7
 • حجم: 1.59 GB
منتشرشده در ۱۵ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MacPilot 11.0.3
 • نسخه: 11.0.3
 • حجم: 43 MB
منتشرشده در ۱۵ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Default Folder X 5.4
 • نسخه: 5.4
 • حجم: 12 MB
منتشرشده در ۱۵ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Display Maestro 3.0.1
 • نسخه: 3.0.1
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۱۵ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iStat Menus 6.40
 • نسخه: 6.40
 • حجم: 20 MB