منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 20.012.20048
 • نسخه: 20.012.20048
 • حجم: 690 MB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2020 24.3
 • نسخه: 24.3
 • حجم: 2.1 GB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.1.4
 • نسخه: 2020 17.1.4
 • حجم: 2.28 GB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.4
 • نسخه: 14.4
 • حجم: 1.96 GB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.2.3
 • نسخه: 21.2.3
 • حجم: 2.1 GB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.4.7
 • نسخه: 5.4.7
 • حجم: 2.3 GB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: ON1 Portrait AI 2021 15.0.0.9581
 • نسخه: 15.0.0.9581
 • حجم: 447 MB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 33.1.12
 • نسخه: 33.1.12
 • حجم: 459 MB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.4.8
 • نسخه: 4.4.8
 • حجم: 279 MB
منتشرشده در ۶ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Final Cut Pro 10.4.10
 • نسخه: 10.4.10
 • حجم: 2.70 GB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.8
 • نسخه: 1.8
 • حجم: 202 MB
منتشرشده در ۱۹ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Burn 2.7.10
 • نسخه: 2.7.10
 • حجم: 22 MB