منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.2
 • نسخه: 12.2
 • حجم: 10.7 GB
منتشرشده در ۲۵ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Transmit 5.7.0 CR2
 • نسخه: 5.7.0 CR2
 • حجم: 71 MB
منتشرشده در ۲۲ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.2 RC
 • نسخه: 12.2 RC
 • حجم: 10.7 GB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: TablePlus 3.10.0
 • نسخه: 3.10.0
 • حجم: 38 MB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.1
 • نسخه: 12.1
 • حجم: 10.5 GB
منتشرشده در ۲۸ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: MAMP PRO 6.0.1
 • نسخه: 6.0.1
 • حجم: 460 MB
منتشرشده در ۲۲ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.2 Beta 2
 • نسخه: 12.2 Beta 2
 • حجم: 10.5 GB
منتشرشده در ۲۲ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.0.1
 • نسخه: 12.0.1
 • حجم: 10.5 GB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: FastScripts 2.8.2
 • نسخه: 2.8.2
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Transmit 5.6.7
 • نسخه: 5.6.7
 • حجم: 71 MB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.2 Beta 1
 • نسخه: 12.2 Beta 1
 • حجم: 10.5 GB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 GM Seed
 • نسخه: 12A7209
 • حجم: 10.5 GB