منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.5.1
 • نسخه: 5.5.1
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.5.55012
 • نسخه: 5.5.55012
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: UltraEdit 20.00.0.9
 • نسخه: 20.00.0.9
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MAMP & MAMP PRO 5.5
 • نسخه: 5.5
 • حجم: 375 MB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: UltraEdit 18.00.0.66
 • نسخه: 18.00.0.66
 • حجم: 49 MB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.4.54066
 • نسخه: 5.4.54066
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Dreamweaver 2020 v20
 • نسخه: 2020 v20
 • حجم: 820.73 MB
منتشرشده در ۱۶ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Transmit 5.6.1
 • نسخه: 5.6.1
 • حجم: 61.5 MB
منتشرشده در ۲۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate 2019.1.1
 • نسخه: 2019.1.1
 • حجم: 616 MB
منتشرشده در ۲۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.1
 • نسخه: 11.1
 • حجم: 7.6 GB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 13.0
 • نسخه: 13.0
 • حجم: 14 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Coda 2.7.4
 • نسخه: 2.7.4
 • حجم: 54.3 MB