منتشرشده در ۱۵ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.7
 • نسخه: 11.7
 • حجم: 8.1 GB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 Beta 6
 • نسخه: 12A8189n - Beta 6
 • حجم: 10.3 GB
منتشرشده در ۴ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 Beta 5
 • نسخه: 12A8189h - Beta 5
 • حجم: 10.2 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 Beta 4
 • نسخه: 12A8179i - Beta 4
 • حجم: 10.2 GB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 Beta 3
 • نسخه: Beta 3
 • حجم: 9.8 GB
منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.6
 • نسخه: 11.6
 • حجم: 8.1 GB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sublime Text 4 Build 4076 Dev
 • نسخه: 4076
 • حجم: 32 MB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.47
 • نسخه: 1.47
 • حجم: 85 MB
منتشرشده در ۱۸ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 beta 2
 • نسخه: Build 12A6163b
 • حجم: 9.7 GB
منتشرشده در ۱۰ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12 beta 1
 • نسخه: Build 12A6159
 • حجم: 9.7 GB
منتشرشده در ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Aerate Pro 2.0.1
 • نسخه: 2.0.1
 • حجم: 10.9 MB
منتشرشده در ۸ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.4
 • نسخه: Xcode 11.4
 • حجم: 8.3 GB