منتشرشده در ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Aerate Pro 2.0.1
 • نسخه: 2.0.1
 • حجم: 10.9 MB
منتشرشده در ۸ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.4
 • نسخه: Xcode 11.4
 • حجم: 8.3 GB
منتشرشده در ۱۷ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.4 beta 1
 • نسخه: 11.4 beta 1
 • حجم: 7.8 GB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 13.0.4
 • نسخه: 13.0.4
 • حجم: 14 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: UltraEdit 20.00.0.12
 • نسخه: 20.00.0.12
 • حجم: 31 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MAMP & MAMP PRO 5.6
 • نسخه: 5.6
 • حجم: 399 MB
منتشرشده در ۳۰ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11.3.1
 • نسخه: 11.3.1
 • حجم: 7.8 GB
منتشرشده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Transmit 5.6.2
 • نسخه: 5.6.2
 • حجم: 71 MB
منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.5.1
 • نسخه: 5.5.1
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Viper FTP 5.5.55012
 • نسخه: 5.5.55012
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: UltraEdit 20.00.0.9
 • نسخه: 20.00.0.9
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MAMP & MAMP PRO 5.5
 • نسخه: 5.5
 • حجم: 375 MB