منتشرشده در ۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator 3.8.6
 • نسخه: 3.8.6
 • حجم: 120 MB
منتشرشده در ۲۳ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 59
 • نسخه: 59
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۱۶ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Final Cut Pro 10.4.7
 • نسخه: 10.4.7
 • حجم: 3 GB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DMG Canvas 3.0.2
 • نسخه: 3.0.2
 • حجم: 10.2MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 22.5.12
 • نسخه: 22.5.12
 • حجم: 461 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2019 23.1
 • نسخه: 23.1
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2019 8.4.1
 • نسخه: 8.4.1
 • حجم: 1.35 GB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.5
 • نسخه: 13.1.5
 • حجم: 1.86 GB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MetaImage 1.6.0
 • نسخه: 1.6.0
 • حجم: 26.82 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 58
 • نسخه: 58
 • حجم: 47.72 MB
منتشرشده در ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: DMG Canvas 3.0
 • نسخه: 3.0.0
 • حجم: 10.2MB
منتشرشده در ۱۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 22.2.12
 • نسخه: 22.2.12
 • حجم: 461 MB