منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 35.2.12
 • نسخه: 35.2.12
 • حجم: 605 MB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2020 14.7
 • نسخه: 14.7
 • حجم: 1.98 GB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2020 10.1
 • نسخه: 10.1
 • حجم: 1.45 GB
منتشرشده در ۱ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.1.0
 • نسخه: 22.1.0
 • حجم: 3 GB
منتشرشده در ۲۹ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.3
 • نسخه: 70.3
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۱ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: DXO PhotoLab 4 ELITE Edition 4.1.0.46
 • نسخه: 4.1.0.46
 • حجم: 341 MB
منتشرشده در ۲۱ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 v7.1.20343
 • نسخه: 7.1.20343
 • حجم: 413 MB
منتشرشده در ۱۸ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Barcode 2.0.5
 • نسخه: 2.0.5
 • حجم: 23 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Rhinoceros 7.1.20322
 • نسخه: 7.1.20322
 • حجم: 417 MB
منتشرشده در ۵ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70.1
 • نسخه: 70.1
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 20.013.20064
 • نسخه: 20.013.20064
 • حجم: 690 MB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2020 14.6
 • نسخه: 14.6
 • حجم: 1.98 GB