منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects 2020 17.5.1
 • نسخه: 17.5.1
 • حجم: 4.05 GB
منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.0.1
 • نسخه: 22.0.1
 • حجم: 2.31 GB
منتشرشده در ۲۹ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 2.0
 • نسخه: 2.0
 • حجم: 202 MB
منتشرشده در ۲۹ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 70
 • نسخه: 70
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Final Cut Pro 10.5
 • نسخه: 10.5
 • حجم: 2.8 GB
منتشرشده در ۱۰ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 69.2
 • نسخه: 69.2
 • حجم: 53 MB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2020 10.0
 • نسخه: 10.0
 • حجم: 1.35 GB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.5
 • نسخه: 14.5
 • حجم: 1.98 GB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 34.0.12
 • نسخه: 34.0.12
 • حجم: 527 MB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2021 22.0
 • نسخه: 2021 22.0
 • حجم: 2.31 GB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2021 25.0
 • نسخه: 2021 25.0
 • حجم: 1.62 GB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.5
 • نسخه: 2020 17.5
 • حجم: 4.05 GB