منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 25.3.12
 • نسخه: 25.3.12
 • حجم: 396 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2020 24.0.3
 • نسخه: 24.0.3
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.0.3
 • نسخه: 21.0.3
 • حجم: 2 GB
منتشرشده در ۸ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: CorelDRAW Graphics Suite 2019.2 21.2.0.708
 • نسخه: 2019.2 21.2.0.708
 • حجم: 1.77 GB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.0.1
 • نسخه: 2020 14.0.1
 • حجم: 1.95 GB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.0.2
 • نسخه: 2020 17.0.2
 • حجم: 2.28 GB
منتشرشده در ۳۰ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixologic Zbrush 2019.1.2
 • نسخه: 2019.1.2
 • حجم: 1.69 GB
منتشرشده در ۳۰ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Character Animator 2020 3.1
 • نسخه: 2020 3.1
 • حجم: 1.01 GB
منتشرشده در ۳۰ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Corel Painter 2020 20.0.0.256
 • نسخه: 2020 20.0.0.256
 • حجم: 968.14 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: LUT Utility 1.44
 • نسخه: 1.44
 • حجم: 62.91 MB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: 540 + Cinematic LUTs Pack
 • نسخه: 1.0
 • حجم: 275 MB
منتشرشده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 25.1.12
 • نسخه: 25.1.12
 • حجم: 396 MB