منتشرشده در ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Sketch 64 CR2
 • نسخه: 64 CR2
 • حجم: 56.5 MB
منتشرشده در ۱۶ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Power Manager 5.4.5
 • نسخه: 5.4.5
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۱ اسفند, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.7.4
 • نسخه: 3.7.4
 • حجم: 5.8 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.5.5
 • نسخه: 1.5.5
 • حجم: 197 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adguard 2.4.3
 • نسخه: 2.4.3
 • حجم: 72 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: BiglyBT 2.2.0.2
 • نسخه: 2.2.0.2
 • حجم: 11 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 63.1
 • نسخه: 63.1
 • حجم: 62 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Airmail 4.0
 • نسخه: 4.0
 • حجم: 60.2 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: ProFind 1.7.2
 • نسخه: 1.7.2
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Display Maestro 3.0.5
 • نسخه: 3.0.5
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Back-in-time 5.1.1
 • نسخه: 5.1.1
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Gemini 2.6.0
 • نسخه: 2.6.0
 • حجم: 42 MB