منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.3.5
 • نسخه: 4.3.5
 • حجم: 18.28 MB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii Patcher 4.4.4
 • نسخه: 4.4.4
 • حجم: 11.3 MB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.5.0
 • نسخه: 11.5.0
 • حجم: 505.63 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 58
 • نسخه: 58
 • حجم: 47.72 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11 GM seed 2
 • نسخه: Xcode 11 GM Seed 2 11A420a
 • حجم: 7.67 GB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina DP 8
 • نسخه: DP8 19A558d
 • حجم: 6.36 GB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: 2Do 2.6.10
 • نسخه: 2.6.10
 • حجم: 51.5 MB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.5
 • نسخه: 3.1.5
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iMazing 2.10.1
 • نسخه: 2.10.1
 • حجم: 126.4 MB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: CleanMyMac X 4.4.7
 • نسخه: 4.4.7
 • حجم: 53.1 MB
منتشرشده در ۲۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11 GM
 • نسخه: Xcode 11 GM
 • حجم: 7.67 GB
منتشرشده در ۱۷ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iStat Menus 6.31
 • نسخه: 6.31
 • حجم: 20 MB