منتشرشده در ۲۵ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2020 9.1
 • نسخه: 9.1
 • حجم: 1.29 GB
منتشرشده در ۲۴ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.0.1
 • نسخه: 17.0.1
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۲۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.0.2
 • نسخه: 21.0.2
 • حجم: 2 GB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS High Sierra 10.13.6
 • نسخه: 10.13.6
 • حجم: 4.94 GB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.13
 • نسخه: 2.2.13
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2020 5.0.8
 • نسخه: 5.0.9
 • حجم: 5.3 MB
منتشرشده در ۱۳ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 61
 • نسخه: 61
 • حجم: 59.9 MB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 60.1
 • نسخه: 60.1
 • حجم: 59.9 MB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pixelmator Pro 1.4.1
 • نسخه: 1.4.1
 • حجم: 188.5 MB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AnyTrans 8.3.0
 • نسخه: 8.3.0
 • حجم: 103.3 MB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2020 5.0.8
 • نسخه: 5.0.8
 • حجم: 5.3 MB
منتشرشده در ۲۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office for Mac Business Pro 2019 16.31
 • نسخه: 16.31
 • حجم: 1.55 GB