منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Tidy Up 5.3.4
 • نسخه: 5.3.4
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS for Mac 15.5.100
 • نسخه: 15.5.100
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۱۷ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Elmedia Player Pro 7.9
 • نسخه: 7.9
 • حجم: 59 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sensei 1.0.4
 • نسخه: 1.0.4
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Disk Diet 5.4.9
 • نسخه: 5.4.9
 • حجم: 7 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Burn 2.7.8
 • نسخه: 2.7.8
 • حجم: 17 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2020 5.1.6
 • نسخه: 2020 5.1.6
 • حجم: 12 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.0.3
 • نسخه: 21.0.3
 • حجم: 2 GB
منتشرشده در ۹ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Catalina 10.15.3
 • نسخه: 10.15.3
 • حجم: 7.46 GB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AnyTrans for iOS 8.4.1
 • نسخه: 8.4.1
 • حجم: 107 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii 2020 5.1.5
 • نسخه: 2020 5.1.5
 • حجم: 12 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.0.1
 • نسخه: 2020 14.0.1
 • حجم: 1.95 GB