منتشرشده در ۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Notability 3.1.0
 • نسخه: 3.1.0
 • حجم: 94.58 MB
منتشرشده در ۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Little Snitch 4.0.3 [serialized]
 • نسخه: 4.0.3
 • حجم: 51.51 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Lightroom Classic CC 2019 v8.3
 • نسخه: 8.3
 • حجم: 1.31 GB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Icons8 5.6.9
 • نسخه: 5.6.9
 • حجم: 130.6 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Gemini 2.5.6
 • نسخه: 2.5.6
 • حجم: 42.5 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 10.3
 • نسخه: Xcode 10.3
 • حجم: 6.1 GB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.1
 • نسخه: 3.1.1
 • حجم: 11.09 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: CleanMyMac X 4.4.5
 • نسخه: 4.4.5
 • حجم: 59.46 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: macOS Mojave 10.14.6
 • نسخه: 10.14.6
 • حجم: 6.1 GB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 56
 • نسخه: 56
 • حجم: 54.36 MB
منتشرشده در ۳۰ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sidify Apple Music Converter 1.4.7
 • نسخه: 1.4.7
 • حجم: 35.4MB
منتشرشده در ۳۰ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 55.2
 • نسخه: 55.2
 • حجم: 50.34 MB