منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Elmedia Player PRO 8.2
 • نسخه: 8.2
 • حجم: 95 MB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sublime Text 4 build 4123
 • نسخه: 4123
 • حجم: 43 MB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: macOS Server 5.12
 • نسخه: 5.12
 • حجم: 77 MB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Downie 4.4.1
 • نسخه: 4.4.1
 • حجم: 54 MB
منتشرشده در ۲۹ آبان, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS for Mac 15.9.314
 • نسخه: 15.9.314
 • حجم: 70 MB
منتشرشده در ۱۸ آبان, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Guitar Pro 7.5.2
 • نسخه: 7.5.2
 • حجم: 1 GB
منتشرشده در ۵ آبان, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Xcode 13.1
 • نسخه: 13.1
 • حجم: 10 GB
منتشرشده در ۳۰ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro 10.7
 • نسخه: 10.7
 • حجم: 1.11 GB
منتشرشده در ۱۴ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Tuxera NTFS 2020.2
 • نسخه: 2020.2
 • حجم: 100 MB
منتشرشده در ۱۴ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS for Mac 15.8.243
 • نسخه: 15.8.243
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: MAMP PRO 6.5
 • نسخه: 6.5
 • حجم: 475 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Edge 94.0.992.37
 • نسخه: 94.0.992.37
 • حجم: 270 MB