منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pastebot 2.2.1
 • نسخه: 2.2.1
 • حجم: 13.31 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.3.5
 • نسخه: 4.3.5
 • حجم: 18.28 MB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: NeoOffice 2017.17
 • نسخه: 2017.17
 • حجم: 269.46 MB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.5.0
 • نسخه: 11.5.0
 • حجم: 505.63 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Navicat Premium 12.1.25
 • نسخه: 12.1.25
 • حجم: 149.67 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Sketch 58
 • نسخه: 58
 • حجم: 47.72 MB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Geekbench 5.0.1
 • نسخه: 5.0.1
 • حجم: 119.22 MB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: 2Do 2.6.10
 • نسخه: 2.6.10
 • حجم: 51.5 MB
منتشرشده در ۲۱ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.5
 • نسخه: 3.1.5
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۱۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: EndNote X9.1.1
 • نسخه: X9.1.1
 • حجم: 87.9MB
منتشرشده در ۱۷ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iStat Menus 6.31
 • نسخه: 6.31
 • حجم: 20 MB
منتشرشده در ۱۲ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Geekbench 5.0.0
 • نسخه: 5.0.0
 • حجم: 119.22 MB