منتشرشده در ۱۲ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Vanilla Pro 1.1.3
 • نسخه: 1.1.3
 • حجم: 8.8MB
منتشرشده در ۱۲ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Qbserve 1.84
 • نسخه: 1.84
 • حجم: 5.4MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VueScan 9.6.47
 • نسخه: 9.6.47
 • حجم: 10.5 MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.3.4
 • نسخه: 4.3.4
 • حجم: 18.28 MB
منتشرشده در ۵ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Fantastical 2.5.10
 • نسخه: 2.5.10
 • حجم: 18.29 MB
منتشرشده در ۵ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Disk Drill Enterprise 3.7.942
 • نسخه: 3.7.942
 • حجم: 20.93 MB
منتشرشده در ۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.37.1
 • نسخه: 1.37.1
 • حجم: 73.79 MB
منتشرشده در ۳ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Reeder 4.1.2
 • نسخه: 4.1.2
 • حجم: 12.05 MB
منتشرشده در ۳ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pastebot 2.2
 • نسخه: 2.2
 • حجم: 13.31 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: File Cabinet Pro 7.2.0
 • نسخه: 7.2.0
 • حجم: 14.2 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.3
 • نسخه: 3.1.3
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: WhatsApp 0.3.4375
 • نسخه: 0.3.4375
 • حجم: 108.6 MB