منتشرشده در ۲۴ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2019 16.51.0
 • نسخه: 16.51.0
 • حجم: 1.7 GB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 73.1
 • نسخه: 73.1
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: CorelCAD 2021.1.1.2097
 • نسخه: 2021.1.1.2097
 • حجم: 351 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Navicat Premium 15.0.29
 • نسخه: 15.0.29
 • حجم: 157 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Feeder 4.2.2
 • نسخه: 4.2.2
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: caliber 5.22.1
 • نسخه: 5.22.1
 • حجم: 144 MB
منتشرشده در ۲۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2019 v16.50
 • نسخه: 2019 v16.50
 • حجم: 1.7 GB
منتشرشده در ۲۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Airmail 5.0.6
 • نسخه: 5.0.6
 • حجم: 58 MB
منتشرشده در ۲۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Disk Drill Media Recovery 4.3
 • نسخه: 4.3
 • حجم: 64 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sublime Text 4 build 4107
 • نسخه: 4107
 • حجم: 36 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Free Download Manager 6.14.2
 • نسخه: 6.14.2
 • حجم: 35 MB
منتشرشده در ۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7 7.7.21145.13002
 • نسخه: 7.7.21145.13002
 • حجم: 413 MB