منتشرشده در ۲۶ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 75
 • نسخه: 75
 • حجم: 71 MB
منتشرشده در ۱۶ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.4.2
 • نسخه: 22.4.2
 • حجم: 4.31 GB
منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Alfred 4 Powerpack 4.5.1246
 • نسخه: 4.5.1246
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Rhino 7.8.21196.05002
 • نسخه: 7.8.21196.05002
 • حجم: 426 MB
منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro 10.6.3
 • نسخه: 10.6.3
 • حجم: 1.11 GB
منتشرشده در ۲۴ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2019 16.51.0
 • نسخه: 16.51.0
 • حجم: 1.7 GB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sketch 73.1
 • نسخه: 73.1
 • حجم: 65 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: CorelCAD 2021.1.1.2097
 • نسخه: 2021.1.1.2097
 • حجم: 351 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Navicat Premium 15.0.29
 • نسخه: 15.0.29
 • حجم: 157 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Feeder 4.2.2
 • نسخه: 4.2.2
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: caliber 5.22.1
 • نسخه: 5.22.1
 • حجم: 144 MB
منتشرشده در ۲۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2019 v16.50
 • نسخه: 2019 v16.50
 • حجم: 1.7 GB