منتشرشده در ۲ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop 2021 22.0.1
 • نسخه: 22.0.1
 • حجم: 2.31 GB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2020 10.0
 • نسخه: 10.0
 • حجم: 1.35 GB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.5
 • نسخه: 14.5
 • حجم: 1.98 GB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 34.0.12
 • نسخه: 34.0.12
 • حجم: 527 MB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2021 22.0
 • نسخه: 2021 22.0
 • حجم: 2.31 GB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2021 25.0
 • نسخه: 2021 25.0
 • حجم: 1.62 GB
منتشرشده در ۴ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.5
 • نسخه: 2020 17.5
 • حجم: 4.05 GB
منتشرشده در ۲ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2020 9.4
 • نسخه: 9.4
 • حجم: 1.29 GB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Animate 2020 20.5.1
 • نسخه: 20.5.1
 • حجم: 2.1 GB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Character Animator 2020 3.3.1
 • نسخه: 3.3.1
 • حجم: 1.01 GB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.2.4
 • نسخه: 21.2.4
 • حجم: 2.1 GB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 20.012.20048
 • نسخه: 20.012.20048
 • حجم: 690 MB