منتشرشده در ۲ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2020 9.4
 • نسخه: 9.4
 • حجم: 1.29 GB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Animate 2020 20.5.1
 • نسخه: 20.5.1
 • حجم: 2.1 GB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Character Animator 2020 3.3.1
 • نسخه: 3.3.1
 • حجم: 1.01 GB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.2.4
 • نسخه: 21.2.4
 • حجم: 2.1 GB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 20.012.20048
 • نسخه: 20.012.20048
 • حجم: 690 MB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2020 24.3
 • نسخه: 24.3
 • حجم: 2.1 GB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.1.4
 • نسخه: 2020 17.1.4
 • حجم: 2.28 GB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.4
 • نسخه: 14.4
 • حجم: 1.96 GB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.2.3
 • نسخه: 21.2.3
 • حجم: 2.1 GB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 33.1.12
 • نسخه: 33.1.12
 • حجم: 459 MB
منتشرشده در ۱۰ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.3.1
 • نسخه: 2020 14.3.1
 • حجم: 1.95 GB
منتشرشده در ۱۰ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.1.2
 • نسخه: 2020 17.1.2
 • حجم: 2.28 GB