منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 33.1.12
 • نسخه: 33.1.12
 • حجم: 459 MB
منتشرشده در ۱۰ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.3.1
 • نسخه: 2020 14.3.1
 • حجم: 1.95 GB
منتشرشده در ۱۰ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.1.2
 • نسخه: 2020 17.1.2
 • حجم: 2.28 GB
منتشرشده در ۱۰ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.2.1
 • نسخه: 21.2.1
 • حجم: 2.06 GB
منتشرشده در ۲۶ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe CC Master Collection 2020
 • نسخه: 2020
 • حجم: 17.48 GB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.0.6
 • نسخه: 2020 17.0.6
 • حجم: 2.27 GB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 28.5.12
 • نسخه: 28.5.12
 • حجم: 444 MB
منتشرشده در ۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.1.2
 • نسخه: 21.1.2
 • حجم: 2.06 GB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 25.3.12
 • نسخه: 25.3.12
 • حجم: 396 MB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2020 24.0.3
 • نسخه: 24.0.3
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.0.3
 • نسخه: 21.0.3
 • حجم: 2 GB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.0.1
 • نسخه: 2020 14.0.1
 • حجم: 1.95 GB