منتشرشده در ۹ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Dreamweaver 2020 v20
 • نسخه: 2020 v20
 • حجم: 820.73 MB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2020 24.0.1
 • نسخه: 24.0.1
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro 19.21.20056
 • نسخه: 19.21.20056
 • حجم: 1.13 GB
منتشرشده در ۶ آذر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 24.3.22
 • نسخه: 24.3.22
 • حجم: 415 MB
منتشرشده در ۲۰ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.0.0
 • نسخه: 17.0.0
 • حجم: 2.13 GB
منتشرشده در ۲۰ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 24.1.22.6
 • نسخه: 24.1.22.6
 • حجم: 461 MB
منتشرشده در ۲۰ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2020 9.0.0
 • نسخه: 9.0.0
 • حجم: 1.29 GB
منتشرشده در ۱۹ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2020 24.0.0.332
 • نسخه: 24.0.0.332
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۱۶ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2020 21.0.0.37
 • نسخه: 21.0.0.37
 • حجم: 1.89 GB
منتشرشده در ۳ آبان, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2019 20.0.7
 • نسخه: 20.0.7
 • حجم: 1.76 GB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 22.5.12
 • نسخه: 22.5.12
 • حجم: 461 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2019 23.1
 • نسخه: 23.1
 • حجم: 2.45 GB