منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Illustrator CC 2019 23.1
 • نسخه: 23.1
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2019 8.4.1
 • نسخه: 8.4.1
 • حجم: 1.35 GB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.5
 • نسخه: 13.1.5
 • حجم: 1.86 GB
منتشرشده در ۱۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 22.2.12
 • نسخه: 22.2.12
 • حجم: 461 MB
منتشرشده در ۱۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 22.2.12
 • نسخه: 22.2.12
 • حجم: 520 MB
منتشرشده در ۲۳ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.2
 • نسخه: 13.1.2
 • حجم: 1.86 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2019 v16.1.3
 • نسخه: 16.1.3
 • حجم: 2.13 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Lightroom Classic CC 2019 v8.4
 • نسخه: 8.4
 • حجم: 1.35 GB
منتشرشده در ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.6
 • نسخه: 20.0.6
 • حجم: 1.76 GB
منتشرشده در ۷ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe XD CC 21.2.12.1
 • نسخه: 21.2.12.1
 • حجم: 464.3 MB
منتشرشده در ۲ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Lightroom Classic CC 2019 v8.3
 • نسخه: 8.3
 • حجم: 1.31 GB
منتشرشده در ۲۸ تیر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe CC Master Collection 2019
 • نسخه: 2019
 • حجم: 35.27 GB