منتشرشده در ۱۴ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: SIMUnlocker 1.5.0
 • نسخه: 1.5.0
 • حجم: 22 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: MAMP PRO 6.5
 • نسخه: 6.5
 • حجم: 475 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Xcode 13
 • نسخه: 13
 • حجم: 10 GB
منتشرشده در ۳۱ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Transmit 5.7.6
 • نسخه: 5.7.6
 • حجم: 35 MB
منتشرشده در ۳۱ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 14.0
 • نسخه: 14.0
 • حجم: 22.5 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Navicat Premium 15.0.29
 • نسخه: 15.0.29
 • حجم: 157 MB
منتشرشده در ۲۹ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 13.5.7
 • نسخه: 13.5.7
 • حجم: 22.5 MB
منتشرشده در ۱۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Sublime Text 4 build 4107
 • نسخه: 4107
 • حجم: 36 MB
منتشرشده در ۱ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.5
 • نسخه: Xcode 12.5
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: MAMP PRO 6.3
 • نسخه: 6.3
 • حجم: 467 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: BBEdit 13.5.5
 • نسخه: 13.5.5
 • حجم: 14 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Serial 2.0.9
 • نسخه: 2.0.9
 • حجم: 19 MB