منتشرشده در ۱۴ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: OnyX 4.0.0
 • نسخه: 4.0.0
 • حجم: 5 MB
منتشرشده در ۱۴ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Tuxera NTFS 2020.2
 • نسخه: 2020.2
 • حجم: 100 MB
منتشرشده در ۱۴ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Paragon NTFS for Mac 15.8.243
 • نسخه: 15.8.243
 • حجم: 30 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Edge 94.0.992.37
 • نسخه: 94.0.992.37
 • حجم: 270 MB
منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Xcode 13
 • نسخه: 13
 • حجم: 10 GB
منتشرشده در ۱ شهریور, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: iTranslate 1.5.0
 • نسخه: 1.5.0
 • حجم: 18 MB
منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Alfred 4 Powerpack 4.5.1246
 • نسخه: 4.5.1246
 • حجم: 6 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Feeder 4.2.2
 • نسخه: 4.2.2
 • حجم: 13 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Parallels Desktop Business Edition 16.5.0
 • نسخه: 16.5.0
 • حجم: 270 MB
منتشرشده در ۱۳ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Mac OS X Mountain Lion 10.8.5
 • نسخه: 10.8.5
 • حجم: 4.45 GB
منتشرشده در ۱۳ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Mac OS X Lion 10.7.5
 • نسخه: 10.7.5
 • حجم: 4.72 GB
منتشرشده در ۲۵ خرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: macOS Monterey 12.0 Beta 1
 • نسخه: 12.0 - 21A5248p
 • حجم: 12 GB