منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Tuxera NTFS 2020.1
 • نسخه: 2020.1
 • حجم: 97 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Multitouch 1.24.9
 • نسخه: 1.24.9
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: ExpanDrive 7.7.9
 • نسخه: 7.7.9
 • حجم: 141 MB
منتشرشده در ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Feeder 4.1.2
 • نسخه: 4.1.2
 • حجم: 12 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Multitouch 1.24.5
 • نسخه: 1.24.5
 • حجم: 18 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Serial 2.0.9
 • نسخه: 2.0.9
 • حجم: 19 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: PCalc 4.9.2
 • نسخه: 4.9.2
 • حجم: 37 MB
منتشرشده در ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 12.1.1
 • نسخه: 12.1.1
 • حجم: 620 MB
منتشرشده در ۲۰ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.2.3
 • نسخه: 11.2.3
 • حجم: 12.5 GB
منتشرشده در ۱۲ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: macOS Big Sur 11.2.1
 • نسخه: 11.2.1
 • حجم: 12.5 GB
منتشرشده در ۶ اسفند, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Xcode 12.5 Beta 2
 • نسخه: 12.5 Beta 2
 • حجم: 11.5 GB
منتشرشده در ۲۸ بهمن, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Parallels Desktop Business Edition 16.1.2
 • نسخه: 16.1.2
 • حجم: 270 MB