منتشرشده در ۳۰ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro 10.7
 • نسخه: 10.7
 • حجم: 1.11 GB
منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro 10.6.3
 • نسخه: 10.6.3
 • حجم: 1.11 GB
منتشرشده در ۲۸ دی, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: SoundSource 5.2.1
 • نسخه: 5.2.1
 • حجم: 22 MB
منتشرشده در ۲۱ آذر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro 10.6.1
 • نسخه: 10.6.1
 • حجم: 1.01 GB
منتشرشده در ۲۵ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro 10.6.0
 • نسخه: 10.6.0
 • حجم: 1.01 GB
منتشرشده در ۱ آبان, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Piezo 1.6.6
 • نسخه: 1.6.6
 • حجم: 11 MB
منتشرشده در ۲۹ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Boom 2 1.6.11
 • نسخه: 1.6.11
 • حجم: 22 MB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: GarageBand 10.3.4
 • نسخه: 10.3.4
 • حجم: 1 GB
منتشرشده در ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Logic Pro X 10.5.0
 • نسخه: 10.5.0
 • حجم: 998 MB
منتشرشده در ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: QLab Pro 4.6.1
 • نسخه: 4.6.1
 • حجم: 15 MB
منتشرشده در ۲ بهمن, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Traktor Pro 3.2.1.9
 • نسخه: 3.2.1.9
 • حجم: 402 MB
منتشرشده در ۱۷ دی, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Amadeus Pro 2.7
 • نسخه: 2.7
 • حجم: 18 MB