منتشرشده در ۹ تیر, ۱۴۰۱
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2022 22.5 arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 22.5 arm64
 • حجم: 2.3 GB
منتشرشده در ۸ اسفند, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2022 (22.2) arm64 + Cracked Binary
 • نسخه: 22.2 arm64
 • حجم: 10 GB
منتشرشده در ۱۸ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Infuse PRO 7.3.1
 • نسخه: 7.3.1
 • حجم: 66 MB
منتشرشده در ۶ دی, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.8.1
 • نسخه: 2.8.1
 • حجم: 70 MB
منتشرشده در ۱۹ آذر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Elmedia Player PRO 8.2
 • نسخه: 8.2
 • حجم: 95 MB
منتشرشده در ۳۰ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.6
 • نسخه: 5.6
 • حجم: 2.45 GB
منتشرشده در ۳۰ مهر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.6
 • نسخه: 4.6
 • حجم: 350 MB
منتشرشده در ۲۶ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro 2021 15.4
 • نسخه: 15.4
 • حجم: 2.2 GB
منتشرشده در ۱۶ مرداد, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: HandBrake 1.4.0
 • نسخه: 1.4.0
 • حجم: 38 MB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Motion 5.5.2
 • نسخه: 5.5.2
 • حجم: 2.4 GB
منتشرشده در ۱۷ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: Compressor 4.5.3
 • نسخه: 4.5.3
 • حجم: 322 MB
منتشرشده در ۸ تیر, ۱۴۰۰
 • نام اپلیکیشن: ScreenFlow 10.0.2
 • نسخه: 10.0.2
 • حجم: 90 MB