منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Acrobat Pro DC 20.012.20048
 • نسخه: 20.012.20048
 • حجم: 690 MB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.1.4
 • نسخه: 2020 17.1.4
 • حجم: 2.28 GB
منتشرشده در ۷ مهر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.4
 • نسخه: 14.4
 • حجم: 1.96 GB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2019 16.41
 • نسخه: 16.41
 • حجم: 1.5 GB
منتشرشده در ۱۰ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe Premiere Pro CC 2020 14.3.1
 • نسخه: 2020 14.3.1
 • حجم: 1.95 GB
منتشرشده در ۱۰ مرداد, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Adobe After Effects CC 2020 17.1.2
 • نسخه: 2020 17.1.2
 • حجم: 2.28 GB
منتشرشده در ۲۶ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Microsoft Office 2019 for Mac VL 16.39
 • نسخه: 16.39
 • حجم: 1.45 GB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Exposure X5 Bundle 5.2.3.268
 • نسخه: 5.2.3.268
 • حجم: 517 MB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.47
 • نسخه: 1.47
 • حجم: 85 MB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Numbers 10.1
 • نسخه: 10.1
 • حجم: 215 MB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Pages 10.1
 • نسخه: 10.1
 • حجم: 299 MB
منتشرشده در ۲۱ تیر, ۱۳۹۹
 • نام اپلیکیشن: Keynote 10.1
 • نسخه: 10.1
 • حجم: 435 MB