منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.3.4
 • نسخه: 4.3.4
 • حجم: 18.28 MB
منتشرشده در ۸ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: OnyX 3.6.7
 • نسخه: 3.6.7
 • حجم: 5.5 MB
منتشرشده در ۵ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Fantastical 2.5.10
 • نسخه: 2.5.10
 • حجم: 18.29 MB
منتشرشده در ۵ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Disk Drill Enterprise 3.7.942
 • نسخه: 3.7.942
 • حجم: 20.93 MB
منتشرشده در ۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: TG Pro 2.42
 • نسخه: 2.42
 • حجم: 10.2 MB
منتشرشده در ۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Visual Studio Code 1.37.1
 • نسخه: 1.37.1
 • حجم: 73.79 MB
منتشرشده در ۴ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: AirBuddy 1.3
 • نسخه: 1.3
 • حجم: 6.1 MB
منتشرشده در ۳ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Reeder 4.1.2
 • نسخه: 4.1.2
 • حجم: 12.05 MB
منتشرشده در ۳ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pastebot 2.2
 • نسخه: 2.2
 • حجم: 13.31 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: File Cabinet Pro 7.2.0
 • نسخه: 7.2.0
 • حجم: 14.2 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Movist Pro 2.2.6
 • نسخه: 2.2.6
 • حجم: 55.03 MB
منتشرشده در ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Bartender 3.1.3
 • نسخه: 3.1.3
 • حجم: 9 MB