منتشرشده در ۱۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Coda 2.7.4
 • نسخه: 2.7.4
 • حجم: 54.3 MB
منتشرشده در ۲ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Xcode 11
 • نسخه: 11 (11A420a)
 • حجم: 7.6 GB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Reeder 5.0.5
 • نسخه: 5.0.5
 • حجم: 9 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: GlueMotion 1.3.3
 • نسخه: 1.3.3
 • حجم: 13.88 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Pastebot 2.2.1
 • نسخه: 2.2.1
 • حجم: 13.31 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: iMazing 2.10.2
 • نسخه: 2.10.2
 • حجم: 126.4 MB
منتشرشده در ۱ مهر, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MarsEdit 4.3.5
 • نسخه: 4.3.5
 • حجم: 18.28 MB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Adobe Zii Patcher 4.4.4
 • نسخه: 4.4.4
 • حجم: 11.3 MB
منتشرشده در ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: VMware Fusion Pro 11.5.0
 • نسخه: 11.5.0
 • حجم: 505.63 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: MetaImage 1.6.0
 • نسخه: 1.6.0
 • حجم: 26.82 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: Navicat Premium 12.1.25
 • نسخه: 12.1.25
 • حجم: 149.67 MB
منتشرشده در ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸
 • نام اپلیکیشن: GlueMotion 1.3.2
 • نسخه: 1.3.2
 • حجم: 13.88 MB